top of page

Mājmācība

FOTO-Amelija-Sofija-Logi-na-2.klase-mājmācība-2.jpg

Mājmācību Rīgas Katoļu ģimnāzijā izvēlējušās tās ģimenes, kuras secinājušas, ka labai izglītībai nav obligāti nepieciešami stingri plāni, piespiedu uzdevumi un sekmju reitingi, jo bērna stiprās puses un talanti var atplaukt arī citādos apstākļos. Mājmācības vide atbilst sekojošiem kritērijiem:

  • Skolēni jau no 1.klases mācās paši vadīt mācību darbu, nosakot tā biežumu, periodiskumu un apjomu.

  • Skolēniem radīta iespēja noticēt saviem spēkiem, jo nav salīdzinošās skalas, kas vienus nostāda augstāk, otrus – zemāk. Tā vietā bērnu mācību sasniegumu mērs ir paša panākumi – agrākie un tagadējie.

  • Skolēniem ir iespēja zināšanas apgūt viņiem piemērotā tempā un pēc viņiem atbilstošas programmas.

Ar Rīgas Katoļu ģimnāziju veiksmīgi sadarbojas vairāki desmiti ģimeņu, kas izvēlējušās izglītību mājmācībā. Ģimenēm ir pieejami visi ģimnāzijas resursi – mācību literatūra, konsultācijas mācību priekšmetos un metodikā gan vecākiem, gan bērniem, kā arī psiholoģiskais un sociāli pedagoģiskais atbalsts.  Mājmācības skolēniem, tāpat kā klātienes skolēniem, ir iespēja piedalīties interešu izglītības pulciņos, svētku pasākumos, pusdienot skolas ēdnīcā un programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros baudīt kultūras norises. Ģimnāzija seko līdzi mājmācības skolēnu mācību sasniegumiem un priecājas par viņu panākumiem.

Starp mājmācības ģimenēm valda sirsnīgas savstarpējās attiecības. Ik mēnesi ģimenes rīko tikšanās, kurās pēc Sv.Mises vecāki pie kafijas tases sarunās apmainās ar pieredzi un izplāno turpmāko sadarbību, kamēr bērni pedagogu vadībā apgūst jaunas prasmes. Ģimenes labprāt skolai piedāvā savas idejas. Līdz šim tās visas ir atbalstītas un īstenotas. 

 

3. un 6.klasē mājmācības skolēni, tāpat kā klātienes skolēni, kārto valsts diagnosticējošos darbus.


Jebkurā laikā katram skolēnam ir iespējams pāriet no klātienes izglītības formas uz ģimenes vai tālmācības izglītības formu, tāpat vienmēr ir iespējams atgriezties klātienes mācībās skolēnam.

Izglītība ģimenē Latvijā iespējama no 1. līdz 8. klasei. 

bottom of page